Амур 3 – 5 дни

Фитофаг – храни се с висша водна растителност, потребява и фураж. Добър биомелиоратор – чисти басейните от обраствания с камъш , тръстика и др.
Петдневна личинка на Бял Амур очакваме 01.04-30.05.2018 г. цена за 100 000 бр. / 1 торба/ – 120 лв. без ДДС.

По заявка на клиента може и други дати.